جایگاه سوخت فانوس

با توجه به مسافرت هایی که افراد در سال های اخیر داشته اند و تمایل زیادی به مسافرت داشته اند، پمپ بنزین ها و جایگاه های سوختی بین راهی در کنار مجتمع های رفاهی ساخته شده اند که توانسته اند بنزین و گاز مناسب را برای مسافران مهیا کنند. اگر مسیر تان به سمت آزاد راه خلیج فارس (تهران-قم) افتاد و با کمبود سوخت مواجه شدید، جایگاه سوخت مجتمع رفاهی فانوس مراجعه کنید تا بتوانید سوخت گیری ایمن را در محیطی با نظافت کامل انجام دهید و سفری آسوده و راحت را برای خود و خانواده خود به ارمغان آورید..
جایگاه سوخت (پمپ بنزین و گازوییل) مجتمع خدماتی رفاهی فانوس
جایگاه سوخت (پمپ بنزین و گازوییل) مجتمع خدماتی رفاهی فانوس

تماس تلفنی